Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, ανακοίνωσε ο Δήμος Αγράφων, προκειμένου να καλύψει έκτακτες και κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.

Το άτομο που θα προσληφθεί θα πρέπει να είναι ειδικότητας ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων τύπου γκρέιντερ (Διαμορφωτής Γαιών). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: x.stasinou@0929.syzefxis.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγράφων, Τ.Κ. 36071, Κερασοχώρι Ν. Ευρυτανίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κας Χρυσάνθης Στασινού (τηλ. επικοινωνίας: 2237350907).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Έως 28 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, λόγω του κατεπείγοντος, αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Κερασοχωρίου και της ιστοσελίδας του Δήμου Αγράφων, ήτοι από 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00.Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων (www.agrafa.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων.