Ορίστηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης

Σύντομα η δημοπρασία

Έγκριση έλαβε η σύναψη και το σχέδιο προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αγράφων (Β ́ΦΑΣΗ) προϋπολογισμού 268.000,000€ με ΦΠΑ. Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου από τον Δήμο Αγράφων μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, στη σύνταξη και έγκριση των τευχών δημοπράτησης έργου, καθώς και στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Ως εκπρόσωποι στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης ορίζονται οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι:1οΤακτικό μέλος ο κ. Μάκκας Ηλίας και 1οαναπληρωματικό μέλος ο κ. Γκορόγιας Παναγιώτης, 2οΤακτικό μέλος η κ. Σουλιώτη Χρυσούλα και 2οαναπληρωματικό μέλος ο κ. Κολοκώτσιος Βασίλειος.