Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την ανάθεση των έργων «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας» προϋπολογισμού 70.000,00€ με ΦΠΑ (24%) και «Αποκατάσταση δρόμου θέση Σκαρλάτο Τ.Κ. Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης  Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 80.000,00€μεΦΠΑ (24%).

Το  πρώτο έργο περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωσης για τη βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου και των υποδομών της Τ.Κ. Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας και θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. Φραγκίστα, ενώ το δεύτερο έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση της δημοτικής οδού προς Χρύσω και θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. Βίνιανης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Προθεσμία εκτέλεσης των έργων είναι οι διακόσιες πενήντα (250) ημέρες για το καθένα. Κύριο κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.130,00€ και 1.300,00€ αντίστοιχα.

Οι προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγράφων στο  Δημοτικό Κατάστημα Κερασοχωρίου Ταχ. Δ/νση Κερασοχώρι Τ.Κ. 36071. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται 24η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, ενώ ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται  30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.