Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή γηπέδου Φραγκίστας», προϋπολογισμού 429.164,00€ με ΦΠΑ (24%). Το έργο ανήκει στη κατηγορία Οικοδομικά και περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων για τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Γηπέδου Φραγκίστας σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. Φραγκίστας. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε(365) ημέρες. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.922,00€. Κύριο κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία έργων Οικοδομικά.

Οι προσφορές

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 5η Αυγούστου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., ενώ ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προφορών ορίζεται η 11η Αυγούστου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.