Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την ανάθεση των έργων «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων» προϋπολογισμού 89.000,00 € µε ΦΠΑ (24%) και «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Βαλαώρας Δ.Ε. Απεραντίων» προϋπολογισµού74.500,00€ µε ΦΠΑ (24%). Τα έργα ανήκουν στην κατηγορία οδοποιία και περιλαμβάνουν εργασίες τεχνικών έργων για τη βελτίωση των δημοτικών οδικών δικτύων και των υποδομών της Τ.Κ. Βαλαώρας Δ.Ε. Απεραντίων και της Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων αντίστοιχα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Τα έργα θα εκτελεστούν στην Δ.Ε. Απεραντίων. Η προθεσμία εκτέλεσης του κάθε έργου είναι διακόσιες πενήντα (250) ημέρες.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία έργων οδοποιίας. Κύριο κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό Κατάστημα ΚερασοχωρίουΤαχ. Δ/νση Κερασοχώρι Τ.Κ. 36071.