Η έλλειψη προσωπικού και υποδομών οι βασικότεροι λόγοι

Σύμφωνα με την από 16-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών κτηνιατρικής φροντίδας και περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με ιδία μέσα,  λόγω έλλειψης υποδομών και  κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού. Για τους λόγους αυτούς αποφασίστηκε η εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Καρπενησίου 2019 2020» και «Υπηρεσίας περισυλλογής και φύλαξης  αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2019- 2020», να ανατεθούν σε ιδιώτες σύμφωνα με τις μελέτες του Τμήματος Τοπικής Οικονομίας. Αναλυτικότερα, οΔήμος Καρπενησίου αναφέρει ότι δεν διαθέτει εγκαταστάσεις κτηνιατρείου, ούτε κτηνίατρο καθώς επίσης δεν διαθέτει εγκαταστάσεις φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς ούτε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την περισυλλογή τους. Θεωρεί μάλιστα ότι με την έλλειψη των παραπάνω υποδομών και του κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού  ο Δήμος δεν είναι δυνατό να ανταποκριθεί στις ανάγκες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην πόλη του Καρπενησίου, στις 49 Τοπικές Κοινότητες και τους οικισμούς τους. Για να μπορέσουν λοιπόν να ανταποκριθούν άμεσα στις παραπάνω ανάγκες (περίθαλψη και φιλοξενία) μιας και στο δήμο υπάρχουν αρκετά αδέσποτα ζώα συντροφιάς των οποίων αν δεν γίνει έλεγχος γεννήσεων το πρόβλημα θα διογκωθεί και ο πληθυσμός των παραπάνω ζώων θα αυξηθεί, πρότειναν να ανατεθούν οι παραπάνω υπηρεσίες σε ιδιώτες. Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι επιτρεπτή όταν οι εργασίες είναι ειδικής φύσεως, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται είτε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, προσόντα τα οποία αποδεδειγμένως δεν διαθέτει το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε η χρήση τεχνικών μέσων που δεν έχει ο οικείος φορέας.