Οι προσφυγές, οι ανάδοχοι και η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ένα χρόνο χωρίς ανάδοχο το έργο

Καμία εργασία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη σχετικά με το έργο “Αξιοποίηση  – Εκσυγχρονισμός κτιρίων και Εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου” προϋπολογισμού 2.320.000,00€, καθώς ένα χρόνο μετά τη δημοπράτησή του δεν έχει οριστεί ακόμη οριστικός ανάδοχος.

Ειδικότερα, ο οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατέθεσε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. Από την μεριά της η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου αποφάσισε ότι σχετικά με τις ασφαλιστικές ενημερότητες των μελών της «ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» για τις οποίες η προσφεύγουσα θεωρεί ότι θα έπρεπε να είναι  ξεχωριστές και διαφορετικές που να αναφέρονται στην κύρια και την επικουρική ασφάλιση, θεωρεί ότι οι ασφαλιστικές ενημερότητες είναι πλήρεις. Όσον αφορά με τα μέλη «ΖΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ» και «ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που στελεχώνουν την ένωση «ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» τα μέλη της Επιτροπής αναφέρουν ότι από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει μόνο τις εισφορές ατομικής ασφάλισης και όχι αυτές που οφείλει να καταβάλει ως εργοδότης. Όσον αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εξετάζοντας  για το μέλος της ένωσης «ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» κ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ, ως προς το αν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, προέκυψε ότι δεν κατατέθηκε σχετικό πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο / φορέα που να το αποδεικνύει –  παρόλα αυτά η εταιρεία της οποίας το πτυχίο στελεχώνεται, έχει βεβαίωση μη πειθαρχικού παραπτώματος που εκδόθηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών ΣΑΤΕ. Προς το παρόν αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της Α.Ε.Π.Π, ενώ επισημαίνεται ότι η έναρξη των εργασιών στο αθλητικό κέντρο έχει ήδη καθυστερήσει.