Την ακύρωση της 12ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων που πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2021 και το σύνολο των αποφάσεων που ελήφθησαν, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας για τη νόμιμη διεξαγωγή της αποφάσισε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πρακτικά προέκυψε ότι κατά την αριθμ.12η Συνεδρίαση του 21μελούς Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων δήλωσαν13 παρόντα μέλη, ενώ καταγράφηκαν 8 απουσίες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη συμμετοχή των 2/3του συνόλου των μελών του οικείου συλλογικού οργάνου για τη νομιμότητα της συνεδρίασης, η οποία στην συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν 14 μέλη. Πλέον αναμένεται αν ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης θα συζητήσει εκ νέου τις αποφάσεις που ακυρώθηκαν στη νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. του.