Οριστικός ανάδοχος για το έργο

Στην ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου προέβη η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου, ύστερα από την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής του διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση – αναβάθμιση των οδών Αγ. Νικολάου & Γεωργίου Κονδύλη της πόλεως Καρπενησίου», προϋπολογισμού 354.000,00€.

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τον οικονομικό φορέα «ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κάλεσε την εταιρεία να δώσει εξηγήσεις για την τιμή ή το κόστος που πρότειναν στην προσφορά τους, ανακήρυξε την εταιρεία ως οριστικό ανάδοχο, με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι έξι και δέκα έξι τοις εκατό (26,16%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.