Στο προσωπικό του Δήμου Καρπενησίου εντάχθηκαν δύο ακόμη άτομα μέσω του
Κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ, στελεχώνοντας ακόμη περισσότερο το
Δήμο.
Ειδικότερα, καθήκοντα ανέλαβαν οι: Χουσιάδα Βιργινία του Νικολάου με την
ειδικότητα ΥΕ Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας και Δεληγεωργόπουλος
Νικόλαος του Αποστόλου με την ειδικότητα ΥΕ Βοηθών ελαιοχρωματιστών. Η
πρόσληψή τους θα έχει διάρκεια από 28 Ιουνίου 2022 έως 27 Φεβρουαρίου
2022 (για 8 μήνες).
Η τοποθέτηση του ωφελουμένων γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 25.000 άτομα
σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/
συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ως προς το
εθνικό σκέλος από τον ΟΑΕΔ.