Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου: «Αναβάθμιση και εμπλουτισμός εκθεσιακού περιεχομένου Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος είναι 606.784,08 ευρώ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 290.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό -μετά και την έκπτωση που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία- θα καλυφθεί από τον δικαιούχο του έργου, που είναι ο Δήμος Λαμιέων.

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών, έτσι ώστε να:

Εμπλουτιστεί η εμπειρία της επίσκεψης, Επικαιροποιηθεί η τεχνολογική υποδομή υποστήριξης της έκθεσης του κέντρου, Ανανεωθούν οι ψηφιακές παραγωγές.

Επισημαίνεται ότι η παρέμβαση δεν σκοπεύει να ανατρέψει με κανέναν τρόπο την ιστορική αφήγηση, η οποία θεωρείται δεδομένη και καταξιωμένη. Η μουσειολογική πρόταση εντοπίζεται στη δημιουργία και τη διάταξη των εκθεματικών ενοτήτων, προκειμένου να είναι περισσότερο εύληπτη η νοηματική αλληλουχία και να διαμορφωθεί μια πορεία κίνησης στον χώρο της έκθεσης.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Συμπράττουμε με τον Δήμο Λαμιέων, που επιχειρεί μια αξιέπαινη παρέμβαση για την περαιτέρω αναβάθμιση του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών και εντάσσουμε το συγκεκριμένο έργο στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας μας. Ανυπομονούμε πλέον να δούμε αυτήν την παρέμβαση να ολοκληρώνεται και καλούμε κάθε Στερεοελλαδίτη και κάθε επισκέπτη του τόπου μας, να βρεθεί σε αυτό τον χώρο, όπου επιστρατεύεται η τεχνολογία για να αναβιώσει την περίφημη μάχη των Θερμοπυλών».