Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης
Τι ψηφίστηκε τελικά
Την ενεργειακή αναβάθμιση –αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Καρπενησίου στοχεύει ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό την ενεργειακή εξοικονόμηση και την εξοικονόμηση κόστους, μέσω της εκχώρησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη φωτισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το διεθνές πλαίσιο έχει θεσπίσει δεσμευτική δέσμη μέτρων και στόχων για την ενεργειακή εξοικονόμηση και την προστασία του περιβάλλοντος. Τους στόχους αυτούς έχουν κληθεί να υιοθετήσουν το σύνολο των κρατών – μελών, καθώς και οι φορείς τους, υλοποιώνταςπαρεμβάσεις που θα στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Όπως αναφέρει ο Δήμος, η λειτουργία του δικτύου οδοφωτισμού αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του Δήμου, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο μεταφράζεται σε υψηλές εκπομπές CO2, έκλυση θερμότητας από τα ίδια τα φωτιστικά σώματα και μόλυνση του περιβάλλοντος με βαρέα μέταλλα κατά την απόθεση των λαμπτήρων στους χώρουςαποκομιδής. Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι, οι νέες τεχνολογίες στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού, συμβάλουν στην εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας, οιπαρεμβάσεις αναβάθμισης και βελτίωσης του συστήματος οδοφωτισμού, δηλαδή του Φωτισμού Οδών και Πλατειών (Φ.Ο.Π.), συμβάλουν σημαντικά στους ανωτέρω στόχους. Επιπρόσθετα, σε μια περίοδο κατά την οποία η χρηματοδότηση των Δήμων μειώνεται δραματικά ως συνέπεια της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, ο εξορθολογισμός της οικονομικής λειτουργίας τους μέσω της μείωσης στα λειτουργικά κόστη, της εξοικονόμησης πόρων και της διάθεσης τους σε βασικές στρατηγικές προτεραιότητες, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ. Στο αυξημένο κόστος λειτουργίας του δικτύου, αναλογιζόμενοι τις αναμενόμενες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, προστίθεται και το κόστος συντήρησης αυτού, το οποίο λόγω του μικρού χρόνου ζωής των υφιστάμενων λαμπτήρων και την κακή κατάσταση του δικτύου επιβαρύνει επιπλέον το ταμείο του Δήμο.
Τι διεκδικεί ο Δήμος Καρπενησίου
Ο Δήμος επισημαίνει ότι θα διεκδικήσει σημαντικό τμήμα της εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της έκπτωσης από τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός από το όφελος της μείωσης του λειτουργικού του κόστους (προμήθειες εξοπλισμού, συστημάτων αυτοματισμού, κλπ). Δεν θα δαπανήσει νέους πόρους, αλλά θα καλύψει το σύνολο της διαδικασίας από την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύψει, από το έτος βάσης (2020), βασιζόμενος στις δαπάνες που ήδη έχει. Θα έχει μηδενικές δαπάνες σε συντήρηση του συστήματος, δεδομένο το οποίο θα βελτιώσει τις χρηματοροές του και θα τις διοχετεύσει σε πρόσθετες επενδύσεις συναφείς με το αντικείμενο.

Τι περιλαμβάνει η αναβάθμιση
Η αναβάθμιση και αυτοματοποίηση θα περιλαμβάνει:

 1. Τον ανασχεδιασμό του υφιστάμενου δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγοριοποίηση των οδών και τις ανάγκες φωτισμού ανά οδό, δυνάμει τουπροτύπου.
 2. Την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαπτήρων με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας LED.
 3. Τη χρησιμοποίηση συστημάτων τηλε-ελέγχου και τηλε-χειρισμού για την παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτίωση του προγραμματισμού συντήρησης του δικτύου.
 4. Την παρακολούθηση, συνολική συντήρηση και διαχείριση του δικτύου για όλα τα χρόνια της παραχώρησης. Στόχος της παρέμβασης αυτής αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου Φ.Ο.Π. του Δήμου. Κατά την υλοποίηση της παρέμβασης, θα υφίσταται αποδεδειγμένη και επαληθεύσιμη (με μετρήσεις) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας, την οποία θα απολαμβάνει άμεσα ο Δήμος.
  Οι προτάσεις της Αντιπολίτευσης
  Η 1η πρόταση Δημάρχου: Προτεινόμενη επιλογή για την υλοποίηση της Υπηρεσίας«Ενεργειακή Αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Καρπενησίου»
  Επιλογή 2η: Χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και ειδικότερα την Παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού πολυετούς διάρκειας, με απoπληρωμή της αρχικής επένδυσης μέσω των Ανταποδοτικών Τελών, αποκλειστικά και μόνο με βάση το αποτέλεσμα (Εξοικονόμηση Ενέργειας) στη διάρκεια μιας πολυετούς Συμβατικής Περιόδου. Ο Δήμος στην περίπτωση αυτή έχει Εγγυημένη Απόδοση (έκπτωση επί της εξοικονόμησης, ανεξάρτητα του αποτελέσματος το οποίο αφορά στον Ανάδοχο). Το σύνολο του ρίσκου, της ευθύνηςλειτουργίας του Συστήματος και της εγγύησης του εξοπλισμού, βαραίνει τον Ανάδοχο για το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου.
  Η 2η πρόταση του κ. Λερογιάννη Δημητρίου και του κ. Γκορόγια Δημητρίου: Προτεινόμενη επιλογή για την υλοποίηση της Υπηρεσίας «Ενεργειακή Αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Καρπενησίου»
  Η επιλογή 3η: Χρηματοδότηση της επένδυσης με 100% δανεισμό (σαν Προμήθεια Εξοπλισμού) και αποπληρωμή μέσω παρακράτησης των ΚΑΠ, ανεξάρτητα του αποτελέσματος της εξοικονόμησης. 3η πρόταση του κ. Ίβρου Ιωάννη: Τη μείωση του κόστους του δημοτικού φωτισμού, με αλλαγή φωτιστικών τύπου led, που μπορεί να γίνει με μικρή εργολαβία, σε περίπου 200- 500 φωτιστικά. Στα φωτιστικά των χωριών γενικά και περιμετρικά της πόλης έχουν τοποθετηθεί λάμπες led και χρειάζονται αντικατάσταση μόνο σε περίπτωση καταστροφής τους. Τέλος πρότεινε για οικονομία την απομάκρυνση των άσκοπων προβολέων.

Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για 12 έτη, που θα περιλαμβάνει: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Καρπενησίου και της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 12ετούς διάρκειας, με ιδιώτη (μέσω διεξαγωγής Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού), στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Καρπενησίου.
Θα εκχωρηθεί μέρος των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για την αποπληρωμή των ανωτέρω Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι της εξοικονόμησης και οι λοιπές απαιτήσεις που θα προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που θα καταρτιστούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Το Δ.Σ. ενέκρινε την προετοιμασία της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Καρπενησίου», στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 12ετούς διάρκειας, με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
Παράλληλα εγκρίνεται η προετοιμασία της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου για τον έλεγχο της Σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο για την: Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Φ.Ο.Π.) στο Δήμο Καρπενησίου, με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.