Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται επτά (7) διαγωνισμοί του Δήμου Αγράφων, οι οποίοι αφορούν έργα βελτίωσης πολλών Κοινοτήτων του Δήμου. Συγκεκριμένα η Επιτροπή προέβη στην ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, με σκοπό να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα, μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων. Αναλυτικότερα, για το έργο «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων» ως προσωρινός ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Ρουμπάς Αριστείδης του Ηλία» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα ένα και επτά εκατοστά επί τοις εκατό (41.07%), για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Αγράφων» η επιχείρηση «Σιαφάκας Βασίλειος»με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης  σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44,00%), για το έργο «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Ανατολικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας» η επιχείρηση «Λάμπρου Κωνσταντίνος» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα τέσσερα επί τοις εκατό (54,00%) και για το έργο «Εγκιβωτισμός Ρέματος στην τοποθεσία Καρφιάδες Τ.Κ. Αγράφων Δήμου Αγράφων» η επιχείρηση «Βαλεντίνη Φούκα του Ιωάννη» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής σαράντα ένα επί τοις εκατό (41,00%). Επίσης για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Φραγκίστας» ως προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε η επιχείρηση «Φλωράκης Ε. &Βαξεβάνος Θ. Α.Ε.» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα δύο και είκοσι έξιεπί τοις εκατό (32,26%), για το έργο «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Πρασιάς Δ.Ε. Ασπροποτάμου» η επιχείρηση «Φλωράκης Ε. &Βαξεβάνος Θ. Α.Ε.» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα εννέα και εξήντα επί τοις εκατό (39,60%) και για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Βαλαώρας Δ.Ε. Απεραντίων» η επιχείρηση «Φλωράκης Ε. & Βαξεβάνος Θ. Α.Ε.» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσηςπενήντα ένακαι έξιεπί τοις εκατό (51,06%). Οι προσφορές που κατέθεσαν οι προσωρινοί ανάδοχοι κρίθηκαν ικανοποιητικές και συμφέρουσες.