Την ανακαίνιση της μαθητικής εστίας Γρανίτσας αποφάσισε ο Δήμος Αγράφων, ώστε να καταστεί ξανά λειτουργική και να μπορεί να φιλοξενήσει σωστά τους μαθητές.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί πλήρης ανακαίνιση κτιρίου 207,50 m2 εσωτερικά και εξωτερικά αυτού με λειάνσεις των επιφανειών, αστάρωμα, στοκαρίσματα (πλήρωση κενών) και τον ελαιοχρωματισμό με όλα τα υλικά. Η εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία χρωματισμού – ανακαίνισης της μαθητικής εστίας Γρανίτσας του Δήμου Αγράφων», έναντι του ποσού των 5.740,00 € περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% θα υλοποιηθεί με απευθείας ανάθεση στον ελαιοχρωματιστή Δημήτριο Γαζέτα του Ιωάννη.

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων. Ως εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης υπολογίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών. Η πληρωμή του ανωτέρω συμβατικού ποσού θα διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και των απαραίτητων δικαιολογητικών.