Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Α.Π.:ΟΙΚ.7542ΕΞ 2020  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από 24-03-2020 τα ΚΕΠ θα λειτουργούν με κλειστή είσοδο και θα παρέχουν εξυπηρέτηση κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής προ-συνεννόησης(ραντεβού). Πολίτης ο οποίος δεν έχει ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ.

Επίσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ68/Α και συγκεκριμένα στο Γ΄ μέρος, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχει ήδη ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους πολίτες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (www.gov.gr) , την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση. 

Παρακαλούμε, για την μέγιστη συνδρομή σας και την πιστή τήρηση και εφαρμογή των προεκτεθέντων.

Εκ του Τμήματος ΚΕΠ

Αν. προϊσταμένη