Στο 90% το ποσοστό των δασωμένων εκτάσεων στην Ευρυτανία

Από 19 Φεβρουαρίου οι αντιρρήσεις

Πολλά λάθη καταγγέλλουν οι μηχανικοί

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση των δασικών χαρτών που αφορούν την Π.Ε. Ευρυτανίας και συγκεκριμένα το Δήμο Καρπενησίου και τον Δήμο Αγράφων συνολικής έκτασης 1.872.952,794 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με το χάρτη μεγάλο μέρος τη Ευρυτανίας έχει χαρακτηριστεί ως δασωμένο. Με τα στατιστικά στοιχεία του Δασαρχείου συνολικά μη δασικές εκτάσεις είναι το 6,5+% του Δασικού χάρτη. Σε αυτές δεν υπάγονται οι εκτάσεις της απαλλοτρίωσης της Λίμνης Κρεμαστών (με τις οποίες το συνολικό ποσοστό ανεβαίνει σε 9,1% περίπου) και οι οριοθετημένοι οικισμοί Ευρυτανίας. Παρ’ όλα αυτά σύμφωνα με το Δασαρχείο γίνονται παραχωρήσεις περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως δασωμένα, τόσο σε πολίτες για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου, αλλά και στο δημόσιο για εγκατάσταση παραδείγματος χάριν μίας δεξαμενής, ύστερα από άδεια εγκατάστασης που δίδεται από το δασαρχείο, πληρώνοντας ένα αντάλλαγμα χρήσης. Οι χάρτες βρίσκονται αναρτημένοι στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx).

Στον ανωτέρω αναρτημένο δασικό χάρτη περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών. Σημειώνεται ότι στον αναρτημένο δασικό χάρτη απεικονίζονται με μαύρο χρώμα οι περιοχές που εξαιρέθηκαν της θεώρησής του, οι  οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων.

Από 19 Φεβρουαρίου έως 3 Ιουνίου οι υποβολή αντιρρήσεων

Κάθε ενδιαφερόμενος αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου  κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίσει την 19η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 3η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 23η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών. Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Σ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αντιρρήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικό στη σελίδα ‘’Ελληνικό Κτηματολόγιο’’.

Πότε απευθύνονται οι πολίτες στο ΣΥΔΑΧ Καρπενησίου

Για περιπτώσεις πρόδηλου σφάλματος (Διοικητικές πράξεις που δεν περάστηκαν) ή ατελώς  οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουντααποδεικτικάστοιχείαπουεπικαλούνται σταοποία  περιλαμβάνονται  αυτά  που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους, καθώς και τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντος επί της έκτασης που αφορά η αντίρρηση και αποστέλλονται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, που βρίσκεται στο κτίριο Δασαρχείου Καρπενησίου, στο 1ο χμ. ΕΟ Καρπενησίου-Αγρινίου της πόλεως του Καρπενησίου (ΤΚ 36100) Email : dasxart_evrytanias@apdthest.gov.gr, τηλ. 2237 0-23904 (επικουρικά & 2237 0 22946).

Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αντίρρησης. Στο σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη γίνεται, επίσης, ενημέρωση για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 7:00. π.μ. έως 15:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων κατόπιν ραντεβού.

Πολλά τα λάθη

Πολλά τα λάθη στους δασικούς χάρτες καταγγέλλουν οι μηχανικοί που ασχολούνται με το θέμα. Αρκετές είναι οι καταγγελίες για ανακρίβειες, λάθη αλλά και ότι αποτυπώνονται σαν δασικές εκτάσεις περιοχές που έχουν ακόμη και κατοικίες εντός τους. Φαίνεται ότι θα πάρει αρκετά η διασταύρωση των δασικών χαρτών από τους ιδιοκτήτες, ενώ οι αντιρρήσεις μάλλον θα είναι πολλές.