Πολύς λόγος είχε γίνει το τελευταίο διάστημα σχετικά με την επικείμενη άφιξη προσφύγων στο Καρπενήσι, εγείροντας πολλές αντιδράσεις. Πλέον ο Δήμος Καρπενησίου αποφάσισε να προχωρήσει στην συγκρότηση επιτροπής υπεύθυνη για θέματα ένταξης μεταναστών και προσφύγων στο Καρπενήσι, μιας και είναι υποχρεωμένοι όλοι οι Δήμοι της χώρας να συγκροτήσουν ένα τέτοιο συμβούλιο, είτε φιλοξενούν μετανάστες-πρόσφυγες, είτε όχι. Συγκεκριμένα η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου κ. Γκαρίλα Γεωργία απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στην επιτροπή. Το εν λόγω συμβούλιο αποτελεί όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Το συμβούλιο θα αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του οικείου δήμου. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Η συμμετοχή  στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι τιμητική και άμισθη.

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου

Οι αρμοδιότητες του συμβουλίου θα σχετίζονται με την καταγραφή και τη διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή. Την υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και τη διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Δήλωση συμμετοχής

Οι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας το καταστατικό τους μαζί με τα στοιχεία του υποδεικνυόμενου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), το αργότερο μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2020 είτε εγγράφως στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6, Πρ.Ηλίας, Καρπενήσι), είτε ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proedros–ds@0716.syzefxis.gov.gr και d.tsiouni@0716.syzefxis.gov.gr.