Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, με απόφασή του, εγκρίνει τη διενέργεια για την προμήθεια ενός αντλητικού συγκροτήματος για τις ανάγκες της πυροπροστασίας του.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, που κοστίζει 1.350,00 € με ΦΠΑ 24% 324,00 €, με σύνολο δαπάνης 1.674,00 €. Η Ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας έγινε στην εταιρεία CONSTRAT Ε.Π.Ε με έδρα την Παιανία. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Η απόφαση ελήφθη με βάση την από 1.9.2017 τεχνική έκθεση του Τμήματος Υποδομών και Δικτύων, τον Κ.Α. 70.7135.019 με τίτλο « Προμήθεια ενός αντλητικού συγκροτήματος » όπου υπάρχει γραμμένη πίστωση και ψηφισμένη με την 421/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 921/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια ενός αντλητικού συγκροτήματος για τις ανάγκες της πυροπροστασίας, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, αλλά και την οικονομική προσφορά του αναδόχου .