Ποιες επιχειρήσεις ευνοούνται
Μικρή ανάσα θα λάβουν οι επιχειρηματίες της χώρας, των οποίων οι
επιχειρήσεις πλήγηκαν σημαντικά με την πανδημία του κορωναϊού με τα νέα
μέτρα στήριξης που λαμβάνει η Κυβέρνηση. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η
απαλλαγή επιχειρήσεων από το ενιαίο τέλος καθαρισμού και φωτισμού,
εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19. Στόχος της Κυβέρνησης είναι η στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
Οι επιχειρήσεις που ευνοούνται
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, του εκάστοτε Δήμου, θα
αποφασίζεται η απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα τέλη καθαρισμού και
φωτισμού. Το Δ.Σ. του Δήμου Καρπενησίου αποφάσισε για όλες τις
επιχειρήσεις του Καρπενησίου, που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των
μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό
διάστημα που ίσχυαν οι περιορισμοί και συγκεκριμένα για το διάστημα τριών
μηνών, ήτοι από τον Μήνα Μάρτιο μέχρι και το Μήνα Μάιο την απαλλαγή τους
από τα δημοτικά τέλη. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και
θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που
έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
Διαδικασία απαλλαγής
Οι επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής,
υποβάλλουν αίτηση µέσω του νοµίµου εκπροσώπου τους, µε συνυποβολή
δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των ανωτέρω
προϋποθέσεων (ενδεικτικά εκτύπωση από την εφαρμογή Μητρώου του
www.gsis.gr από την οποία προκύπτει ο ΚΑΔ της επιχείρησης κλπ.). Τυχόν
καταβληθέντα τέλη από τις ανωτέρω επιχειρήσεις µέσω των λογαριασµών
ηλεκτρικού ρεύµατος κατά το χρονικό διάστηµα απαλλαγής, θα συμψηφιστούν
με μελλοντικές απαιτήσεις τελών σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί
ποσά εντός του διαστήματος της απαλλαγής. Η απαλλαγή θα γίνεται από το
αρµόδιο Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Διοικητικών-
Οικονοµικών Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των ανωτέρω
ΠΝΠ και της σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.