Έγκριση έλαβε σύμφωνα με την από 4-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου, η απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα που βρίσκεται στην Κοινότητα Φουρνάς, στον Βασιλικούδη Γεώργιο του Βασιλείου, με μηνιαίο μίσθωμα 150,00€. Η περιγραφή, η χρήση του ακινήτου και οι όροι της εκμίσθωσης είναι οι ίδιοι που αναφέρονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στην  διακήρυξη του Δημάρχου Καρπενησίου. Αναλυτικότερα, η εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο. Έτσι και για το συγκεκριμένο ακίνητο στις 23/10/2019 και στις 30/10/2019 έγιναν δύο δημοπρασίες για την εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα που βρίσκεται στην  Κοινότητα Φουρνάς, που απέβησαν άγονες. Τα πρακτικά των δημοπρασιών εγκρίθηκαν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Οι όροι διακήρυξης των ανωτέρω δημοπρασιών καθορίστηκαν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την διακήρυξη του Δημάρχου Καρπενησίου. Κατόπιν της από 12/11/2019 πρόσκλησης του δήμου, να κατατεθούν προτάσεις, από όποιους ενδιαφέρονται να μισθώσουν τον δημοτικό ξενώνα, εκδήλωσε ενδιαφέρον κ. Βασιλικούδης Γεώργιος του Βασιλείου, ο οποίος κατέθεσε την αίτηση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονταν για την δημοπρασία του ακινήτου. Ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται όλους τους όρους της μίσθωσης του δημοτικού ξενώνα, εκτός από το μηνιαίο μίσθωμα που προτείνει από 200,00€ να γίνει 150,00€. Η απόφαση αυτή λήφθηκε, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του ενδιαφερόμενου, το γεγονός ότι δεν υπήρξε ενδιαφέρον από κανέναν άλλο και το γεγονός ότι είναι προτιμότερο να εκμισθωθεί το ακίνητο με χαμηλότερη τιμή, ώστε να συντηρείται παρά να μείνει κενό.