Την αναβολή του θέματος περί μεταβολών ή μη που έχουν επέλθει από την απογραφή πληθυσμού-κατοικιών έτους 2011 στους οικισμούς του Δήμου Αγράφων αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να υπάρξει πιο καταρτισμένη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση επί του ζητήματος.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της Γενικής Απογραφής Κτιρίων και πληθυσμού-κατοικιών έτους 2021, προβλέπεται η διαδικασία καθορισμού των Αυτοτελών Οικισμών του Δήμου. Με έγγραφό της η Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Ευρυτανίας, γνωστοποίησε στην Υπηρεσία του Δήμου Αγράφων, το Φύλλο Αυτοτελών Οικισμών (ΦΑΟ) του Δήμου, όπου αναγράφονται οι οικισμοί κατά Κοινότητα και Δημοτική Ενότητα, όπως αυτοί ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Σε συνέχεια αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να προβεί στη λήψη Απόφασης για τυχόν μεταβολές ή μη, που έχουν επέλθει από την Απογραφή έτους 2011 (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναγνωρίσεις νέων οικισμών κλπ) στους οικισμούς του Δήμου, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Φύλλο Αυτοτελών Οικισμών που απεστάλη.

Κατόπιν ελέγχου αυτού διαπιστώθηκε ότι για τους οικισμούς του Δήμου Αγράφων δεν έχουν επέλθει μεταβολές από την απογραφή πληθυσμού -κατοικιών έτους 2011, όμως το θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.