Στην Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγράφων, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Χρήστος Δημητρόπουλος, εισηγούμενος το 9 ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής ότι το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει συνολικό ποσό ύψους 34.008.720,00€ σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2022-23, σε σχολικές μονάδες Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης, αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, για το χρονικό διάστημα έως και τον Δεκέμβριο του 2022. Ο Δήμος Αγράφων επιχορηγείται με το ποσό των 15.372,00€ για τον ανωτέρω σκοπό. Το ποσό της χρηματοδότησης θα εγγραφεί με αναμόρφωση στον Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του έτους 2022 του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ, ποσού 15.372,00€ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2022-23, σε σχολικές μονάδες Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης, αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, για το χρονικό διάστημα έως και τον Δεκέμβριο του 2022. Το ποσό της χρηματοδότησης θα εγγραφεί με αναμόρφωση στον Προϋπολογισμό εσόδων εξόδων έτους 2022 του Δήμου Αγράφων.