Σε προδικαστική προσφυγή προχώρησε ένας από τους συμμετέχοντες του ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με θέμα: “Προμήθεια τροφίμων ειδών παντοπωλείου φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δυο έτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 405.548,69€”. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον κ. Παπαθανάση Βασίλειο του Γεωργίου, η εταιρία του οποίου στράφηκε κατά του Δήμου Καρπενησίου για την μερική ακύρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Η προσφυγή όμως του κ. Παπαθάναση απορρίφθηκε, διότι σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και την Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, ενώ στον πίνακα που υπέβαλε κατόπιν του αιτήματος της αναθέτουσας αρχής προκειμένου να δηλωθούν ανά προϊόν η εμπορική ονομασία των προϊόντων, ο παραγωγός και ο υπεύθυνος κυκλοφορίας για τα προϊόντα των επιλεγμένων ομάδων, δήλωσε συγκεκριμένους παραγωγούς των προσφερόμενων από αυτήν προϊόντων, δεν υπέβαλε με την προσφορά της τα απαιτούμενα από τη Διακήρυξη ISO των παραγωγών σε προϊόντα που ανήκουν στις ως άνω Ομάδες. Επομένως ο κ. Παπαθανάσης έπρεπε να προσκομίσει όχι μόνο τα ανανεωμένα πιστοποιητικά ISO, τα οποία στο διάστημα από την υποβολή της προσφοράς του έως και την υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου είχαν λήξει, αλλά και τα πιστοποιητικά ISO που δεν είχαν κατατεθεί αρχικά. Όσον αφορά την εταιρεία ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ δεν προσκομίστηκε μεταφρασμένο το πιστοποιητικό ISO 22000.