Προσφυγή κατέθεσε η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. που κατατέθηκε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων διακήρυξης που προκηρύχθηκε για την εκτέλεση του έργου: «Εσωτερικήοδοποιία Δήμου Καρπενησίου» με προϋπολογισμό 105.000.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού για ΦΠΑ). Αναλυτικότερα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου είχε πραγματοποιηθεί κατακύρωση του διαγωνισμού στην «Κ/Ξ ΡΟΥΜΠΑΣ Α.- ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.» με ποσοστό έκπτωσης 32,15 %, όμως η έλλειψη δικαιολογητικού για τη μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Κοινοπραξίας αυτής απέκλεισε αυτήν από το διαγωνισμό. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού, λόγω και της σύνθεσής της, αφού ο Πρόεδρος είναι Προϊστάμενος στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, είναι σε θέση να γνωρίζει και να αποδείξει ότι κανένα μέλος της Κοινοπραξίας δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή του Διαγωνισμού, γνωμοδότησε ομόφωνα προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου ότι θα πρέπει να απορριφθεί η προσφυγή της 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, διότι, μπορεί μεν να μην υποβλήθηκε το προβλεπόμενο από τη Διακήρυξη αποδεικτικό για την μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Κ/Ξ ΡΟΥΜΠΑΣ Α.- ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ., όμως η Αναθέτουσα αρχή γνωρίζει και αποδεικνύει με σαφήνεια ότι ο φορέας και δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, και είναι σε θέση να εκτελέσει τη συγκεκριμένη σύμβαση.