Στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου για την εξυπηρέτηση των Τοπικών Κοινοτήτων Δομνίστας, Κρικέλλου, Μικρού Χωριού, Μεγάλου Χωριού, Παπαρουσίου και Χελιδόνας για το χρονικό διάστημα Ιουνίου –Οκτωβρίου 2020.Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου θα γίνει με ιδία μέσα του Δήμου (δηλαδή τα λεωφορεία που διαθέτει ο Δήμος). Το πρόγραμμα για κάθε δρομολόγιο θα καταρτισθεί από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου κατόπιν συνεννόησης με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους. Αναλυτικότερα, μεταξύ των ΟΤΑ Α βαθμού και των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου δύναται να συνάπτονται συμβάσεις ενδοδημοτικής ή διαδημοτικής, τακτικής, αστικής ή υπεραστικής συγκοινωνίας, που ήδη λειτουργεί, για την κάλυψη συγκοινωνιακών συνδέσεων που δεν εξυπηρετούνται από υφιστάμενη γραμμή. Για την εκτέλεση του έργου αυτού επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η επιβολή κομίστρου, το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και καλύπτει αποκλειστικώς λειτουργικές ανάγκες. Μπορούν, επίσης, να διενεργούν μεταφορές για τη μετακίνηση: α) κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες, όπως ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και παιδιών, στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες, β) των εργαζομένων στους οικείους Δήμους και Κοινότητες και στα νομικά πρόσωπα αυτών και γ) μαθητών στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο, εφόσον η μετακίνησή τους δεν είναι δυνατή με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης. Η εκτέλεση του έργου αυτού μπορεί να γίνεται και εκτός των διοικητικών τους ορίων, πραγματοποιείται δε είτε με ιδιόκτητα μέσα είτε με τη χρήση των συνήθων αστικών ή υπεραστικών μέσων είτε με μίσθωση τουριστικών Δ.Χ. λεωφορείων.