Ορίστηκε ανάδοχος

Στον ορισμό αναδόχου προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανοικτού, ηλεκτρονικού μειοδοτικού  διαγωνισμού με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγράφων» συνολικού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων προσφορών που πραγματοποιήθηκε τη1η Νοεμβρίου 2021 στη Δυτ. Φραγκίστα κα τον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Επιτροπή του διαγωνισμού πρότεινε την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση  ‘’ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε’’ με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης δώδεκα επί τοις εκατό(12,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Το έργο αυτό πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα, με σκοπό να δώσει νέα πνοή στο Δήμο, δίνοντας την ευκαιρία στους δημότες του, αλλά και σε τοπικές ομάδες να επισκέπτονται συχνότερα το Δήμο για τις αθλητικές του δραστηριότητες.