Έγκριση έλαβε η προσφορά της εταιρίας ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ.Α.Ε. για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αναλαμβάνοντας το έργο εσωτερικής οδοποιίας Κοινότητας Καρπενησίου, προϋπολογισμού 520.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Με την απόφαση επιβεβαιώνεται η απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δεδομένου, όπως αναφέρει η απόφαση, ότι δεν κατέθεσε παράταση εγγυητικής και την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση παράτασης ισχύος προσφοράς. Αναλυτικότερα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου «Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου», η εταιρία ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣΘ. Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 28.77%.

Στη συνέχεια με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου, με την οποία έγινε συμμόρφωση με την απόφαση της ΑΕΠΠ και εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού με την οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου ο κος. Κορέντζελος Ιωάννης με ποσοστό έκπτωσης 32,00%. Ακολούθως με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου, που συμμορφώθηκε ο Δήμος Καρπενησίου με την απόφαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ(τμήμα Α1), η οποία ακυρώνει τον κο Κορέντζελο Ιωάννη και κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο την εταιρία ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε. Η εν λόγω εταιρεία ενώ κατέθεσε εμπρόθεσμα την παράταση εγγυητικής την 27/6/2022 στο σύστημα η συγκεκριμένη εγγυητική είχε διαφορετική ημερομηνία λήξης(30/3/2023) από την ζητούμενη 30/4/2023,σύμφωνα με το έγγραφο την Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών. Επίσης δεν κατάθεσε και την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση παράτασης ισχύος προσφοράς. Η εταιρία ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε. επανήλθε και κατέθεσε μεταχρονολογημένα την 15/7/2022 την ορθή παράταση εγγυητικής και την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση παράτασης ισχύος προσφοράς (ενώ η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ήταν η 30/6/2022). Η εταιρία ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δεν καταχώρησε στο σύστημα παράταση εγγυητικής και την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση παράτασης ισχύος προσφοράς. Η εταιρία ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε. καταχώρησε εμπρόθεσμα στο σύστημα τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου που καθορίζονται στο άρθρο της διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε τα εξής: «Για λόγους δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι συνίστανται αφενός στην οικονομική προσφορά της εταιρίας ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. &ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε. η οποία μας δίνει έκπτωση περίπου 29%, όταν παρόμοιες δημοπρασίες και συγκεκριμένα έργο οδικής ασφάλειας εντός της πόλης Καρπενησίου προϋπολογισμού 2.800.000€ έλαβε έκπτωση 6% επομένως αν δημοπρατηθεί ξανά το έργο δεν θα είναι με έκπτωση 29%. Αφετέρου η μελέτη του έργου που έχει ξεκινήσει από το έτος 2020, λύνει βασικά προβλήματα οδικής ασφάλειας μέσα στην πόλη και δεν είναι δυνατόν να καθυστερήσει άλλο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγυητική του προσωρινού αναδόχου είναι σε ισχύ και πρόθεση του είναι να κατασκευάσει το έργο και εφόσον έχουμε τη δυνατότητα για λόγους δημοσίου συμφέροντος να αρθούν οι αιτιάσεις της εισήγησης της επιτροπής του διαγωνισμού. Προτείνουμε τη συνέχιση της διαδικασίας για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ώστε το έργο να εκτελεστεί μέχρι το καλοκαίρι του έτους 2023».