Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου προκηρύσσει, ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό κάτω των ορίων,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για τις υπηρεσίες:« ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου, προϋπολογισμού 187.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) για ένα έτος ,με δικαίωμα προαίρεσης του Φορέα , μείωσης της χρονικής διάρκειας των υπηρεσιών κατά 20% (περίπου 2 μήνες).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. «Υπηρεσίες ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από 21-06-2022 ημέρα Τρίτη 07:00π.μ  μέχρι και 07-07-2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 13/07/2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στο site του Νοσοκομείου http://www.karpenisihospital.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών.