Για τις ταμειακές δεσμεύσεις συζητά ο Δήμος Καρπενησίου Η ΚΕΔΕ ζητά απόφαση ΔΣ για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων

10084

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσηκωθεί από την Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού εναντίον της Κυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη για την απόφασή τους σχετικά με δέσμευση των ταμειακών διαθέσιμων των Δήμων στερώντας την αυτοτέλειά τους αλλά και την δυνατότητα να στηρίζουν με τα χρήματα που διαθέτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Αναλυτικότερα, από την υπουργική απόφαση προκύπτει ότι εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτής (από 24-01-2019) θα υποχρεώνονται α) να ανοίγουν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, β) να μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, γ) οι Φορείς όπως προβαίνουν σε συναλλαγές μέσω του ανωτέρω λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, δ) στην απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, στους OTA Α΄ και Β΄ Βαθμού, από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στους λογαριασμούς της ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, ε) στην παρακολούθηση από την Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του ΓΛΚ, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, των κινήσεων και των υπολοίπων των λογαριασμών των δήμων, που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος και ζ) στην υποχρέωση των δήμων για έγκαιρη προειδοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΓΛΚ και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σε περίπτωση απόληψης από την Ταμειακή Διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος ποσού υψηλότερου των δέκα εκατομμυρίων ευρώ.
Η ΚΕΔΕ με την σειρά της θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά «παραβιάζουν βάναυσα τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων» και ζητά άμεσα συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκη και τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αλέξη Χαρίτση, ώστε να εκφραστούν οι άνω πολιτικές και νομικές απόψεις επί του θέματος, με αίτημα την ακύρωση της ισχύος της Υπουργικής Απόφασης για τους ΟΤΑ. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συνάντηση ή δεν γίνει δεκτό το αίτημα για την ακύρωση της άνω ΥΑ, να προβεί η ΚΕΔΕ σε άσκηση αίτησης ακύρωσης και αναστολής της ΥΑ ενώπιον του ΣτΕ. Τέλος, ζητά να αποσταλούν επιστολές προς όλα τα ευρωπαϊκά αυτοδιοικητικά όργανα, άμεση συνάντηση με τις συστημικές τράπεζες, την ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών και την ΟΤΟΕ για την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης και να αποσταλεί άμεσα η παρούσα απόφαση προς όλους τους δήμους της χώρας ώστε να ληφθούν αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων επί του θέματος και την ακύρωσή του.
Σε αυτό το πλαίσιο συζήτησε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος Καρπενησίου, αποδεχόμενος την πρόσκληση της ΚΕΔΕ.