Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου» αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης.

Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει η επιχείρηση «Κωνσταντίνος Τσιάκας» συνολικού ποσού 8.697,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η φύλαξη στο συγκεκριμένο χώρο θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή: νυχτερινή φύλαξη (22.00 -07.00)την επόμενη ημέρα, καθώς και Σάββατο και Κυριακή: πρωινή, απογευματινή και νυχτερινή φύλαξη. Η χρονική διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται από τις 8 Οκτωβρίου 2021 έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2021. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης του έργου.