Εγκρίθηκε η έκθεση Εσόδων – Εξόδων του Β’ τριμήνου έτους 2022 του Δήμου Αγράφων, ύστερα από τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Οικονομική Επιτροπή.

Αναλυτικότερα, η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δε θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τα τακτικά έσοδα ανέρχονται στα 3.245.667,48 ευρώ, τα έκτακτα έσοδα ανέρχονται στα 11.143.306,17 ευρώ, τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ανέρχονται στα 468.000 ευρώ, οι εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 550.670,79 ευρώ, οι εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.293.140 ευρώ και το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους στα 5.355.219,57 ευρώ. Αναφορικά με τα έξοδα, αυτά ανήλθαν στα 5.330.488,6 ευρώ, οι πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις ανήλθαν στα 2.117.957,49 ευρώ, ενώ το αποθεματικό ανήλθε στα 157.771,45 ευρώ. Από τα ανωτέρω στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2022 δεν προκύπτει ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2022, κάτι το οποίο θα επανεξεταστεί στο τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους.