Δήμος Αγράφων: Σε ορκωτούς λογιστές ο οικονομικός έλεγχος ετών 2018-2019

3650

Συνολική δαπάνη 12.400 ευρώ
Σε ορκωτούς λογιστές αναθέτει ο Δήμος Αγράφων σύμφωνα με την 11-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου τα οικονομικά του Δήμου, ώστε να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ετών 2018-2019. Η εκτέλεση της υπηρεσίας συγκεκριμένα ανατίθεται στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών», έναντι του ποσού των 10.000 ευρώ επί πλέον ΦΠΑ 24%, με σύνολο προσφοράς 12.400,00 ευρώ. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό των εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος περάτωσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα του ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.