Στην επισκευή των αντλιοστασίων σε τέσσερα χωριά του Δήμου του προχωρά με απόφασή του ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους και την αποφυγή τυχόν προβλημάτων στους ηλεκτρικούς τους πίνακες.
Ειδικότερα, αποφασίστηκε η συντήρηση των αντλιοστασίων στα χωριά Κερασοχώρι, Τσούκα, Βίνιανη και Κρυονέρι Φραγκίστας. Την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέλαβε ο Θεόδωρος Μπάρκας (Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.) έναντι του χρηματικού ποσού των επτά χιλιάδων δέκα οκτώ ευρώ καισαράντα λεπτών (7.018,40€) περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ως εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα των είκοσι (20) ημερών. Η πληρωμή του ανωτέρω συμβατικού ποσού θα διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή, προσκομίζοντας τα νόμιμα δικαιολογητικά.