Την τήρηση των πρακτικών του μέσα από τη διαδικασία της μαγνητοφώνησης, της απομαγνητοφώνησης, την ηλεκτρονική επεξεργασία και τη βιβλιοδέτηση των πρακτικών του Δ.Σ. αποφάσισε και για το έτος 2023 ο Δήμος Αγράφων. Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει ο ΣώκοςΓεώργιος «Υπηρεσίες αναπαραγωγής εγγράφων», συνολικού ποσού 11.887,26€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει αφορούν την παράσταση εφάπαξ σε κάθε συνεδρίασηανεξαρτήτων ωρών, την απομαγνητοφώνηση – δακτυλογράφηση,  την ηλεκτρονική επεξεργασία – επιμέλεια κειμένου, την εκτύπωση (από εκτυπωτή Laser το πρωτότυπο)και σε ψηφιακά φωτοτυπικά με λευκό χαρτίαρίστης ποιότητας 80gr για κάθε σελίδα, καθώς και τη βιβλιοδεσία για κάθε τεύχος συνεδρίασης (23τεύχη) με εξώφυλλο με έγχρωμο εμπροσθόφυλλο και θερμοκόλληση. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις πουθα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά τηνυποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.