Δήμος Αγράφων: 3,7 € δάνειο για το σύστημα ελέγχου διαρροών και δικτύων ύδρευσης

2578

Σύμφωνα με την 1-7-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων εγκρίθηκε η λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αγράφων το έργο με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», προϋπολογισμού 3.711.820,96€. Συγκεκριμένα, κατά 75% θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό2.783.865,72€ ενώ,κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό927.955,24€. Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου είναι 15 χρόνια. Το επιτόκιο χορήγησης είναι σταθερό (ενδεικτικό) 3,31% για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο θα προσδιοριστεί κατά το χρόνο της εκταμίευσης του εν λόγω ποσού από την ΕΤΕπ προς το Τ.Π και Δανείων με σταθερό επιτόκιο 3,43% , για το 25% από το Τ.Π και Δανείων. Με τη σύναψη της δανειακής σύμβασης του δικαιούχου φορέα και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συνομολογείται επενδυτικό δάνειο στο ποσό της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, ενώ το τελικό ποσό δανειοδότησης περιορίζεται με πρόσθετη πράξη στο ποσό της προσκομιζόμενης από το δικαιούχο σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ή της προμήθειας.