Δήμος Αγράφων: 68.070 ευρώ για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

3683

Την αποδοχή και κατανομή της Α’ και Β’ Δόσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Αγράφων ενέκρινε ο εν λόγω Δήμος συνολικού ποσού 68.070, 00 ευρώ σύμφωνα με την 24-4-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων. Συγκεκριμένα, η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αφορά την Α΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 ευρώ και την B΄ Κατανομή ποσού 28.050.000,00 ευρώαπό τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Για το Δήμο Αγράφων η Α΄ Κατανομή αντιστοιχεί στο ποσό των34.040,00 ευρώ, ενώ η B΄ Κατανομή αντιστοιχεί στο ποσό των 34.030,00 ευρώ. Αποφασίστηκε η κατανομή των χρηματοδοτήσεων να γίνεται με ποσοστό 47% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 53% στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία ισχύει για όλες τις κατανομές του 2018. Βάση της απόφασης αυτής το ποσό των 34.040,00 ευρώ της Α’ δόσης κατανέμεται στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 15.998,80 ευρώ, ενώ στην  Β/θμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 18.041,20 ευρώ.Το ποσό των 34.030,00 ευρώ της Β’ δόσης κατανέμεται στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 15.994,10 ευρώ και στη Β/θμια Σχολική Επιτροπή το ποσό 18.035,90 ευρώ.Τα ποσά των δύο αυτών δόσεων αφορούν τις δέκα επτά(17) σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με συνολικό αριθμό εκατόν εβδομήντα(170) μαθητές, ήτοι εκατόν τριάντα δύο(132) στα Δημοτικά Σχολεία και τριάντα οκτώ(38) στα Νηπιαγωγεία, καθώς επίσης, τις πέντε(5) σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συνολικό αριθμό εκατόν είκοσι πέντε(125) μαθητές. Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν αφορούν ενεργειακές απαιτήσεις για φωτισμό, θέρμανση των σχολικών κτιρίων της Β/θμιας Εκπαίδευσης που είναι μεγαλύτερες σε σχέση με των σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης.