Δήμος Καρπενησίου:Ολοκληρώθηκε η 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019

0
2003

Σύμφωνα με την 8-7-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου ολοκληρώθηκε η 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019. Από την αναμόρφωση προκύπτει ότι το σύνολο των εσόδων αυξήθηκαν κατά 1.060.160,00€, ενώ το σύνολο των εξόδων αυξήθηκε κατά 1.065.120,00€. Αναλυτικότερα, το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2019 ανέρχεται στο ποσό των 25.549.834,29€ και το ποσό των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των25.528.567,84€, ενώ το αποθεματικό ποσό είναι 21.266,45€. Μερικά από τα έξοδα που οδήγησαν στην αναμόρφωση ήταν η αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, η προμήθεια δύο λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού, η συντήρηση αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου και η ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου. Αντίστοιχα, μερικά από τα έσοδα του Δήμου προήλθαν από τις εισφορές ΙΚΑ για τα προγράμματα Κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, την επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, καθώς και από την έκτακτη χρηματοδότηση για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης.