Όπως ενημερώνει ο Δήμος Καρπενησίου, λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2021 η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4764/2020«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη ρύθμιση του N. 4764/2020, υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί από 15 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2021,καθώς και οι οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων.

Ποιοι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Συγκεκριμένα:α) Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΚΥΑ. β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις :βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,ββ) είναι άνεργοι, βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Η πλήρωση ή μη των παραπάνω προϋποθέσεων μπορεί να αποδεικνύεται, αντίστοιχα, από τις δηλώσεις των δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ, τις βεβαιώσεις ανεργίας από το Μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, τις σχετικές δηλώσεις COVID-19 για τη μείωση μισθωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Καρπενησίου, τηλ. 2237350060