Δήμος Καρπενησίου: Η έλλειψη προσωπικού και η αδυναμία συντήρησης των δικτύων ύδρευσης

2186

Προβλήματα δημιουργήθηκαν με την έλλειψη προσωπικού για το έργο συντήρησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου. Συγκεκριμένα, η στελέχωση ενός (1) μόνο υδραυλικού στάθηκε αδύνατο να ανταποκριθεί στις ανάγκες συντήρησης των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, καθώς και των υδραυλικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Καρπενησίου.Το υπάρχον προσωπικό του Δήμου με δυσκολία καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες συντήρησης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, καθώς και των υδραυλικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών κτιρίων εντός της πόλης του Καρπενησίου. Η συνεχής απασχόληση έμπειρου προσωπικού, το οποίο θα πρέπει ταυτόχρονα να επισκευάζει άμεσα βλάβες στην πόλη του Καρπενησίου καθώς και σε όλες τις Τοπικές κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων θεωρείται απαραίτητη για την συντήρηση των παραπάνω δικτύων. Για τους λόγους αυτούς ο Δήμος Καρπενησίου αναθέτει την ολοκλήρωση των έργων σε ιδιώτες θεωρώντας αναγκαία την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καρπενησίου σύμφωνα με τις παρακάτω μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» διάρκειας 12 μηνών, προϋπολογισμού 16.368,00 € με το Φ.Π.Α.

2 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ» διάρκειας 12 μηνών, προϋπολογισμού 17.112,00 € με το Φ.Π.Α.

3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ» διάρκειας 12 μηνών, προϋπολογισμού 16.368,00 € με το Φ.Π.Α.

4.«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ» διάρκειας 12 μηνών, προϋπολογισμού 13.540,80 € με το Φ.Π.Α.

5. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΟΥΣΟΥ» διάρκειας 12 μηνών, προϋπολογισμού 16.368,00 € με το Φ.Π.Α.

6.«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΦΟΥΡΝΑΣ» διάρκειας 12 μηνών, προϋπολογισμού 13.540,80 € με το Φ.Π.Α