Στη διαβούλευση θα τεθεί το προσχέδιο προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2022 Δήμου Καρπενησίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 2021. Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη. Το μέρος (Ι) περιλαμβάνει τα έσοδα και το μέρος (ΙΙ) τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού. Τα έσοδα ταξινομούνται με κριτήριο την προέλευσή τους και διακρίνονται σε: α) τακτικά έσοδα, β) έκτακτα έσοδα, γ) έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , δ) εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε., ε) εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων και στ) χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Έχοντας ως βάση τα έσοδα του προηγούμενου και του τρέχοντος οικονομικού έτους και εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες, τα έσοδα που προϋπολογίστηκαν για το έτος 2022 έχουν ως εξής: Τα τακτικά έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 5.921.681,09€, τα έκτακτα έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 11.113.120,93 €, τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται για πρώτη φορά χωρίζονται σε τακτικά και έκτακτα, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 145.620,69 € και τα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη αλλά δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή τους μεταφέρονται στη χρήση του 2022 και ανέρχονται στο ποσό των 1.686.102,91 €.

Οι δαπάνες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 26.264.360,54 ευρώ. Μερικές από αυτές όπως οι δαπάνες για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές κάθε είδους προσωπικού, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν για το έτος 2022 στο ύψος των 4.308.9025,25 € και οι δαπάνες για τις αμοιβές των αιρετών και τρίτων θα ανέλθουν στο ποσό των 993.659,35 €. Για την κατασκευή έργων όπως αυτά έχουν προγραμματιστεί με το Τεχνικό Πρόγραμμα και για όσα απ’ αυτά είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση είτε από ΣΑΤΑ είτε από επενδυτικά προγράμματα διαφόρων Υπουργείων (ΕΣΠΑ , ΘΗΣΕΑΣ κ.λ.π. ), η δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 9.756.523,95 €. Το αποθεματικό ποσό ανέρχεται στα 19.851,29 ευρώ.