Ολοκληρώθηκε η 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2022 του Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 26.031.076,98€. Σε αυτό μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η παροχή υπηρεσιών ελέγχου και διόρθωσης δηλώσεων Κτηματολογίου, έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών, στήριξη πυρόπληκτων Δήμων Στέρεας Ελλάδας, παροχή ειδικών υπηρεσιών υποστήριξης διπλογραφικού συστήματος, ενέργειες για την ενημέρωση και αντιμετώπιση του COVID-19, υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και εισφορά υπέρ συνδέσμων. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 26.135.821,12€. Παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξησή τους ήταν τα έσοδα από πρόστιμα δημοτικού τέλους, μισθώματα από αστικά ακίνητα, πρόγραμμα πρόληψης κι αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών, η επιβολή των τελών και έσοδα από πρόστιμα. Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 104.744,14€.

Παράλληλα σε υποχρεωτική αναμόρφωση τέθηκε και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022. Πρόκειται για συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του. Η κατάρτισή του πραγματοποιείται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.