Ολοκληρώθηκε η 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2021 του Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 28.171.278,99€. Σε αυτό μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση – επισκευή των εγκαταστάσεων της ΔΕ Δομνίστας, η συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τακτικό service), τα ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, η παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας και σύνταξης φακέλου για διαμόρφωση-αποκατάσταση παλαιού νεκροταφείου Καρπενησίου και περιβάλλοντος χώρου, η προμήθεια αντλιών και ανταλλακτικών, μηχανήματος έργου (φορτωτής-εκσκαφέας) και λεπίδας εκχιονισμού. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 28.213.134,87€. Παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξησή τους ήταν η επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, καθώς και ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών. Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 41.855,88€.