Στην προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου VAN ενδεικτικού προϋπολογισμού
26.200,00€ προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες
του. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούνταν από τους κ.κ.
Δημήτριο Μπούα Μηχανολόγο Μηχανικό, Κωνσταντίνο Τάκη ΤΕ Τεχνολόγο
Μηχανικό και Νικόλαο Κρεμμυδά ΠΕ Πληροφορικής, οι οποίοι έλεγξαν τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφοράς των συμμετεχόντων οι
οποίοι ήταν οι: Κωνσταντίνος Μαυρίδης και Ντουλάκης ΙΚΕ.
Η προσφορά του συμμετέχοντα Ντουλάκης ΙΚΕ αφορά σε όχημα τύπου FORD
TRANSIT CONNECT LWB TREND HP 1.5ECOBLUE 100PSSIXSPEEDM. Από τον
έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόμενου οχήματος προκύπτει ότι
το προσφερόμενο όχημα καλύπτει τις προδιαγραφές του οχήματος αναφοράς
της μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η Οικονομική
Επιτροπή Καρπενησίου εγκρίνει την τεχνική προσφορά που κατέθεσε ο
οικονομικός φορέας «ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΚΕ», η οποία κρίνεται πλήρης.
Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι 120 ημέρες, ενώ το όχημα θα διαθέτει και 5
χρόνια εγγύηση.