Δήμος Καρπενησίου: 74.375 ευρώ για παροχή υπηρεσιών αλληλογραφίας

0
1499

Στις 27 Μαρτίου ο διαγωνισμός

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών αλληλογραφίας με διάρκεια σύμβασης δύο έτη. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης, κλπ τελών του Δήμου Καρπενησίου, την προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του, αλλά και την αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), για δύο (2) έτη από την υπογραφή των συμβάσεων με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 74.375,20€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με υπάρχουσα πίστωση 20.000,00€ για το οικονομικό έτος 2019.

Κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη προσφορά

Ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, στις 27/03/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ,. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.  Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούρια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα. Αντίγραφα διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο προμηθειών του Δήμου. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : www.karpenissi.gr.