Στην έγκριση αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου “Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου” ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” προέβη η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου.
Οι όροι έγκρισης του δανείου έχουν ως εξής:
Επιτόκιο χορήγησης: Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% νια το 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ. Σταθερό επιτόκιο 3,10%, για το 50% από το Τ.Π και Δανείων, ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε. Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου είναι 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 81.169,13€.
Το ποσό των 38.848,20€ αποτελεί ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ το ποσό των 42.320,93 € αποτελεί σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους του Τ.Π. & Δανείων.
Ο Δήμος εκχωρεί στο Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, από σήμερα και για όλη τη διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του «Δήμου» και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) το δικαίωμα να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφληση του δανείου αυτού.