Δίμηνα εργασίας από τον Δήμο Καρπενησίου

2929

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Καρπενησίου

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου, την περασμένη Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017 συζητήθηκε εκτός των άλλων, εκτός ημερήσιας διάταξης, η Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση 2 μηνών.

Όπως εισηγήθηκε η Γενική Γραμματέας κ. Χορμόβα ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες, είναι οι ανάγκες που έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια και οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, που εκφεύγουν της αναμενόμενης εξέλιξης της προγραμματισμένης δραστηριότητας των Ο.Τ.Α. και απαιτούν άμεση αντίδραση για την αντιμετώπισή τους. Συγκεκριμένα στο Δήμο Καρπενησίου, υπάρχει έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη που συνδέεται με τη συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου κατά το επόμενο δίμηνο, λόγω της αναρρωτικής άδειας του μοναδικού χειριστή του Μηχανήματος Έργου ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ του Δήμου.

Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης ψηφίστηκε η πρόσληψη ενός Χειριστή ΜΕ Ειδικότητας 3.5 Ομάδας Α, για δίμηνη απασχόληση. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.070,00 € και θα βαρύνει τους κάτωθι ΚΑΕ: ΚΑΕ 30-6041: 2.400,00 €, ΚΑΕ 30-6054: 670,00 €.