Πλειοδοτική φανερή Δημοπρασία για εκποίηση συνολικήςποσότητας δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα κυβικών μέτρων(14.510,00 m3) αδρανών υλικών (αμμοχάλικο) που βρίσκονται στην περιοχή τουΜέγδοβα ποταμού εδαφικής περιφέρειας Δήμου Αγράφων, διακηρύσσει η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας, με τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας δύο ευρώ ανά κυβικό μέτρο (2,00 €/κ.μ.).
Οι προτιθέμενοι να συμμετέχουν στην πλειοδοτική δημοπρασία, οφείλουν για να γίνουν δεκτοί σε αυτή, να προσκομίσουν γραμμάτιο παρακατάθεσης ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελάχιστου ορίου της προσφοράς ήτοι: 1/10 * 2,00 *14.510,00 = 2.902,00 € ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από το Δημόσιο, χρονικής ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να φέρει εις πέρας το αντικείμενο της δημοπρασίας. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 25η Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και από10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από 9:00 π.μ. έως09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.