Χωρίς πλειοδότη έμειναν τέσσερα περίπτερα στο Δήμο Καρπενησίου από την προηγούμενη δημοπρασία και για το λόγο αυτό ο Δήμος προχωρά στην εκ νέου δημοπράτησή τους. Συγκεκριμένα, θα διενεργηθεί επαναληπτική δημόσια, φανερή, πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές που αφορά την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης θέσεων των περιπτέρων που βρίσκονται: α)στη συμβολή των οδών Αισώπου & Καβάφη στο Καρπενήσι, β) στη συμβολή των οδών Γ. Καραϊσκάκη και Καφαντάρη στο Καρπενήσι, γ) επί της οδού Αθανασίου Καρπενησιώτηαρ.45 στο Καρπενήσι, δ) επί της οδού Ζηνοπούλου αρ. 39 στο Καρπενήσι, ε) στην πλατεία του Προφήτη Ηλία στο Καρπενήσι και στ) στην κεντρική πλατεία Φουρνάς του Δήμου Καρπενησίου. Ως χρονική διάρκεια μίσθωσης για το εκάστοτε περίπτερο ορίζεται το διάστημα των δέκα (10) ετών, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Στις 30 Οκτωβρίου η δημοπρασία

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Καρπενησίου, διεύθυνση Ύδρας αρ. 06, την 30η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών. Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετέχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή ενώσεις αυτών με την προϋπόθεση να προσκομίσουν όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  έγγραφα  συμμετοχής.  Κάθε συμμετέχων μπορεί  να πλειοδοτήσει μόνο για μια θέση περιπτέρου.

Τα ελάχιστα όρια προσφοράς 

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος των περιπτέρων του  Δήμου Καρπενησίου που βρίσκονται : α) στη συμβολή των οδών Αισώπου & Καβάφη στο Καρπενήσι, ορίζεται το ποσό των εβδομήντα  ευρώ (70,00 €), β) στη συμβολή των οδών Γ. Καραϊσκάκη και Καφαντάρη στο Καρπενήσι, ορίζεται το ποσό των εβδομήντα ευρώ (70,00€), γ) επί της οδού Αθανασίου Καρπενησιώτη αρ. 45 στο Καρπενήσι, ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €), δ) επί της οδού Ζηνοπούλου αρ. 39 στο Καρπενήσι, ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €),ε) στην πλατεία του Προφήτη Ηλία στο Καρπενήσι, ορίζεται το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €) και στ) στην κεντρική πλατεία Φουρνάς του Δήμου Καρπενησίου, ορίζεται το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €). Κάθε προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερη της προηγούμενης, κατά το ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €).