Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης) η 4η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων.

Τέσσερα (4) ήταν τα θέματα για τα οποία τα μέλη της Επιτροπής έλαβαν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Οδών Δήμου Αγράφων» και την αποδοχή επιχορήγησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν.4830/2021». Επίσης λήφθηκαν αποφάσεις για τη συμμετοχή του Δήμου Αγράφων, στην Πρόσκλησης ΧΙΙ και της 1ης τροποποίησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και για την εξειδίκευση πίστωσης για φιλοξενία κλιμακίου καρδιολόγων στην Τ.Κ. Γρανίτσας.