Στη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμήθεια δομικών υλικών Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, προχωρά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Συγκεκριμένα, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια δομικών υλικών (ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25 XC1, ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Β500C) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, με συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 71.994,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 58.060,00€, ΦΠΑ: 13.934,40€).

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 το πρωί. Ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» : Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 πμ. Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.pste.gov.gr

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται δύο έτη από την υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.